Zmiany w zasadach pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

redakcja
01.07.2024
76060

1 lipca zmieniły się przepisy tzw. ustawy pomocowej (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Przedłużona zostanie legalność pobytu w Polsce obywateli Ukrainy. Nowe regulacje obejmą również narzędzia wsparcia osób objętych ochroną czasową. Przepisy przygotowało MSWiA we współpracy z innymi resortami – MRPiPS, MEN, MZ, MC, MI, MF oraz KPRM.

Przepisy obowiązujące od 1 lipca przedłużają legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce do 30 września 2025 r. Uchodźcy wojenni nadal będą mogli liczyć na wsparcie w zakresie zakwaterowania, lecz będzie ono w kilku kwestiach inne niż to oferowane dotychczas. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaznacza, że wynika to z konieczności dostosowania legislacji do wyzwań z jakimi mamy obecnie do czynienia, a które są inne niż te z 2022 czy nawet 2023 roku. Przykładowo od teraz zakwaterowanie uchodźców wojennych będzie możliwe tylko w obiektach zbiorowego zakwaterowania prowadzonych na polecenie wojewodów.

Rozwiązania obowiązujące od pierwszego dnia lipca zakończą okres, za który wypłacane będzie świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy w lokalach prywatnych. Świadczenie to miało charakter nadzwyczajny . Do końca lipca można składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca br. kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia uchodźców. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

Dodajmy, że w ostatnich miesiącach maleje liczba wnioskodawców o to świadczenie, a pula wolnych miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania rośnie. Stąd właśnie decyzja o zakończeniu tej formy pomocy. Natomiast obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia, mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który im go udzieli. (wskaże wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, dostosowanym do potrzeb danej osoby).

Taki wniosek powinien być składany bezpośrednio do urzędu wojewódzkiego. Numery infolinii dla uchodźców z Ukrainy potrzebujących wsparcia zostały opublikowane na stronie MSWiA oraz stronach urzędów wojewódzkich.

W naszym kraju nadal funkcjonują różnego rodzaju obiekty zbiorowego zakwaterowania, w tym te przeznaczone np. dla grup wymagających specjalnych warunków.

Wsparcie dla uchodźców z niepełnosprawnościami

Na wsparcie mogą nadal liczyć osoby z niepełnosprawnościami, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy wojewoda będzie mógł podpisać z organizacjami pożytku publicznego dodatkową umowę. Zagwarantuje ona zakwaterowanie osobom z niepełnosprawnościami, ich opiekunom i osobom starszym na specjalnych warunkach.

Wymóg dotyczący minimalnej liczby osób (10), które muszą znajdować się w danym obiekcie zbiorowego zakwaterowania nie dotyczy także obiektów, które są własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych. Organizacja pożytku publicznego, aby podpisać taką umowę z wojewodą musi istnieć minimum 24 miesiące.

Konsultacje i wprowadzanie zmian

Rozwiązania zostały wypracowane podczas konsultacji społecznych z organizacjami, wspierającymi uchodźców. W MSWiA zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele międzynarodowych i polskich organizacji pozarządowych (ponad 40 organizacji), ambasady Ukrainy i poszczególnych resortów.

Do rozwiązań odniosła się także Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przepisy uzyskały jej pozytywną opinię. Po przyjęciu ustawy przez Sejm, powołano grupę roboczą, złożoną z przedstawicieli urzędów wojewódzkich i MSWiA. Grupa opracowała rekomendacje dotyczące przesłanek humanitarnych do zwalniania z partycypacji w kosztach zakwaterowania w ośrodkach oraz omówiła kwestie związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów. Dotychczas odbyło się pięć takich spotkań konsultacyjnych. W ostatnim z nich wzięli również udział przedstawiciele MF, MRPiPS, MEN, UdsC oraz Straży Granicznej.

Więcej informacji na: www.gov.pl

mat. MSWiA

redakcja
01.07.2024